(KAMU-SEN)

KIBRIS TÜRK KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKASI

TÜZÜĞÜ

16 Mayıs 2015 Tarihinde XXVI. Olağan Genel Kurulda değişiklikler yapılarak, kurulun oybirliği ile onayladığı tüzük;

 

İSİM KURULUŞ   1.  (a)     Kurumun adı Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, kısa        VE MERKEZİ                             isim KAMU-SEN  olup, Bu Tüzükte Sendika diye anılacaktır.

 

(b)  Sendikanın Genel Merkezi Lefkoşa Şehit Nurettin Halil Aza Sokak No:5 YENİŞEHİR/LEFKOŞA. adresi olup, Sendikanın bütün toplantıları orada yapılacak, bütün yazışma ve bildiriler oraya gönderilecektir. Ancak Genel Yönetim Kurulunun Kararı ile toplantılar başka herhangi bir yerde de yapılabilecektir.

 

(c)     Genel Yönetim Kurulu kararı ile Sendikanın K.K.T.C dahilinde herhangi bir  yerde şubeleri açılabilir. Bu şubelerin yönetim biçimi, sendika genel yönetim kurulunca bir yönetmenlikle kararlaştırılır.

 

 

 

SANAT VE            2. (1)      Sendikaya ait sanat veya hizmet K.K.T.C Kamu Kurum ve AMAÇLAR                                             Kuruluşlarında görev yapan çalışanların sanat veya hizmetidir.

 

 

                           (2)          Üyelerle İşveren ve Üyelerin kendi arasındaki ilişkileri düzenlemek, anlaşmazlıkları halletmeye çalışmak; ve dil, din, mezhep, ırk, renk, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, felsefi inanç ve siyasal düşünce ayrımı yapmadan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan çalışanların bütünlüğünü sağlamak ve evrensel emeğin çıkarları doğrultusunda mücadele etmek.

 

 (3)        Üyelerin iktisadi, sosyal, eğitim, kültürel ve mesleki durumlarını yasal yollarla korumak ve  geliştirmek, sendikal çalışmalarda üyelerin söz ve karar sahibi olmasını, evrensel insan haklarını, kadın-erkek eşitliği başta olmak üzere her türlü eşitliği, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda sağlanmasını ve korunmasını ve ileriye götürülmesini  temel ilke sayarak çalışmalarını bu yönde yürütmek.  

 

 

                           (4)          Üyelere ve ailelerine menfaatler sağlamak, imkanlar ölçüsünde sağlık yardımı ve ilaç temin etmek,  klinik ve eczane açıp yürütmek,

 

                           (5)          Sendikanın kapsadığı sanat veya hizmetteki çalışanları   sendika bünyesinde örgütlemek, üyelerinin ve ailelerinin aralarındaki iletişim ve dayanışmayı artırmak üzere yurt içi ve yurt dışı geziler ve balo, yemek, konser, piknik, vb. Etkinlikler düzenlemek.

 

 

  (6)        Haklı ve uygun miktarda ücret, çalışma şartları, iş saatleri ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlarla ilgili diğer menfaatleri elde edip, devam ettirmek, geliştirmek ve üyelerin haklarını korumak, ve üyelerini kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları konularında bilgilendirmek, güçlendirmek ve savunmak.

 

 (7)      Üyeler ve işveren arasındaki ayrılık ve anlaşmazlıkları toplu  görüşme veya anlaşma yoluyla halletmek,

 

 

 (8)      Herhangi bir iş uyuşmazlığı nedeniyle mali sıkıntıya düşen üyelere imkan dahilinde maddi yardımda bulunmak,

 

 (9)      Ölüm, ihtiyarlık, hastalık, kaza, tabi afet ve işsizlik halinde başka bir kaynaktan menfaat alamayan üyelere ve ailelerine olanaklar el verdiği sürece maddi yardımda bulunmak,

 

 

                                (10)       Sendikanın fonksiyonlarını normal bir şekilde yürütebileceği, sendikanın malı olacak Arsa, arazi satın alıp bina inşa etmek veya bina satın almak veya kiralamak, konut yapmak ve/veya yaptırmak üyeleri için dinlenme tesisi yapmak veya yaptırmak, üye çocukları için kreş açmak veya açtırmak,

 

                                (11)       Çalışma hayatı ile ilgili bülten, dergi, gazete, kitap satın almak, basmak ve  yaymak, tiyatro, konser, resim, kabul, dans, spor veya gezi gibi sosyal faaliyetlerde bulunmak.

 

           (12)     Kıbrıs dahilinde veya haricinde benzer gayelerle kurulmuş bir Federasyona veya Konfederasyona Üye olmak yardım etmek veya katkıda bulunmak veya yardım almak veya yapılan katkıları kabul etmek bu gibi kurumlarla iş birliği yapmak. İşbirliği yapılmasında Yönetin Kurulunca yarar görüldüğü kararı alınması halinde; uluslararası kültürel, akademik ve/veya LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transseksüel) hakları ve kadın hakları gibi alanlarda çalışan sivil toplum örgütleri ile ilgili ortak çalışmalar yapmak.

 

           (13)     Üyelerin menfaatlerine uygun yasaların yapılmasını teşvik etmek ve sağlamak,

 

                                (14)       Demokrasinin ve insan haklarının geliştirilerek yaşam biçimi olması ve hukukun üstünlüğü ilkesi için her türlü yasal ve demokratik mücadeleyi sürdürmek. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini savunmak, her türlü şiddet ve mobbing’e karşı mücadele etmek, bu konularla ilgili çalışmalar yapmak,

 

           (15)      Doğa, denizler, göletler, yer altı kaynakları ve dereler ve çevrenin yağmalanıp, ekolojik dengelerin bozulmasına yol açacak her türlü girişimin ve olumsuzlukların karşısında olmak, ve bu konu ile ilgili tüm paydaşlarla ortak ve/veya yalnız sendikamızca hukuk davaları açmak, eylemler yapmak.

 

                                (16)       Engellilerin önündeki sosyal, ekonomik ve siyasal alanlardaki tüm engellerin kaldırılması için mücadele etmek, ve çocuk

                                              işçiliğinin önlenmesi için mücadele etmek; kadın, genç, yaşlı, engelli ve göçmenlerin  haklarının korunması için mücadele ve çalışmalar yapmak.

 

           (17)      Her alanda barış, sevgi, hoşgörü ve insan hakları ve hayvan hakları için mücadele vermek.

 

(18)     Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların hakları ile ilgili

yasal ve siyasi çalışmalara destek olmak, herhangi bir siyasi mesele ile meşgul olmak şöyle ki bu maksat için, sendikalar yasası gereğince ve Sendikalar Mukayyidinin görüşü ile ayrı bir siyasi fon kurulmadıkça Sendika paraları hiçbir suretle bu maksat için kullanılmaz.

ÜYELİK                 3.  (1)   2’inci maddenin (1)’inci fıkrasında tarif edilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar, DEMYAK çalışanları ve emekliler sendikaya üye olabilirler. Ancak bir üye, sanat veya mesleğinin değişmesi veya emekli olması halinde aidatını muntazam ödemek şartı ile sendikadaki üyeliğini devam ettirebilir.

 

  (2)    Sendikaya üye olmak isteyen 18 yaşından yukarı herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluş çalışanı sendika giriş formunu doğru olarak doldurur, imza eder ve sendika genel sekreterine verir veya gönderir.

 

   (3)    Üyelik için yapılan müracaatlar, yönetim kurulu tarafından görüşülür ve en geç bir  ay içerisinde işleme konur.

 

ÜYELERİN           4.  (1)     Üyelerin ödev ve sorumlulukları şöyledir;

ÖDEV VE                             Her üye her ay sendikaya aylık brüt maaşının % 0,8’ine eşit

SORUMLULUKLARI         bir miktarını aidat olarak ödeyecektir.

 

                                  (2)       Bir üyenin üyeliği aşağıdaki hallerden herhangi birisinin gerçekleşmesiyle  düşer;

 

    (3)    Geçerli mazereti olmadan aidatını altı ay arka arkaya  ödemezse, 

Ancak, Sendika Genel Sekreteri aidatını ödemeyen bir üyeye aidatını ödemesi için her iki ayda bir yazılı bildirimde bulunur.

 

 

(4) Sendika üyeliğinden istifa ettiğine dair Sendika Genel Sekreterine yazılı başvuru da bulunursa; ancak istifa yıl içinde yapılmışsa 31 Aralık itibarıyla işleme konulur.

 

                                      (5)    Sendikadan daimi ihraç edilirse,

 

(6)     Sendika amaçlarına uygun olarak hareket etmeyeceği ve Kamu Kurum ve Kuruluşları çalışanlarının davalarına zararlı olacağı tahmin edilen bir çalışan Sendikaya Üye kabul edilmeyebilir.

 

 (7)   Sendikadan istifa eden ve/veya ayrılan herhangi bir üye sendikadaki bütün mal ve diğer haklarını kaybeder, lakin üyelikten düştüğü veya ihraç edildiği yılın sonuna kadar aidatlarını veya sendikaya olan bütün borçlarını ödemeye mecburdur.

 

 (8)   Her Üye Sendika Tüzüğüne Genel Kurul ve Genel Yönetim Kurulu Toplantılarında   alınan kararlara uymak zorundadır.

 

(9)     Her Üye Kamu ve Kuruluşları çalışanları davalarında birlik ve dayanışmayı korumak hak ve davalarını desteklemekle yükümlüdür.

5.  (1)     Sendikaya üye olan her çalışan aşağıdaki haklara sahiptir.

 

ÜYELERİN                (2)      Sendika Genel Yönetim Kurulunun aldığı kararlardan ötürü

HAKLARI                             haksızlığa uğradığına inanan bir Üye, haksızlık konusunu gerekçesiyle birlikte, yazılı olarak Genel Sekretere bildirerek, Genel Yönetim Kurulunda görüşülmesini talep edebilir. Genel Yönetim Kurulunun böyle bir talep karşısında alacağı karardan tatmin olmayan bir Üyenin bir daha ki Genel Kurula itiraz etmeye hakkı vardır.

  (3)      Sendika Toplantılarında kendi fikrini serbest olarak açıklamak Sendikadan herhangi bir konuda fikir danışmak,

  (4)      Herhangi bir meselenin Sendika Genel Kurulu Genel Yönetim Kurulu toplantıları gündeme alınmasını ve müzakeresini istemek.

  (5)      Sendikanın çalışma ve faaliyetlerini ve Genel Yönetim Kurulunun aldığı kararların              uygulanmasını İşyeri Temsilcileri vasıtası ile denetlemek.

                                  (6)         Sendikanın özellikle bir üyeyi ilgilendiren konuda yapacağı toplantıya o gibi üyenin veya Temsilcinin katılması için Üyeyi haberdar eder.

  (7)     Herhangi bir Üye tüzüğün öngördüğü gayeler çerçevesinde   Sendikadan maddi ve manevi yardım talebinde bulunabilir.

                                  (8)         Bir üyenin Genel Kurulda söz ve oy hakkı alabilmesi için Genel Kurul tarihine kadar aidatlarını bir tamam ödemesi gerekir veya meşru mazeretle aidatını ödememiş olması gereklidir.  

 

SENDİKANIN      6.    (1)    Sendikanın olağan gelirleri 4’üncü maddenin (1)’inci

GELİRLERİ                          fıkrasında  gösterilen aidatlardır.

 

   (2)      Sendikanın olağanüstü geliratı (Balo, Piyango, sinema gibi) sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirlerle yapılacak destekler, bağış ve diğer elde edilen ve yasal şekilde Sendikaya intikal eden diğer gelirlerden oluşurlar.

 

SENDİKA              7.   (1)    Sendika paraları, tüzükte öngörülen bütün doğru amaçlar PARALARININ                                                için kullanılabilir. Ancak Sendikalar Mukayyidi tarafından KULLANILMASI                                                onaylanmış Siyasi Fon Tüzüğü yürürlükte olmadıkça, siyasi                         

                                               maksatlar için sendika paraları kullanılmayacaktır

 

   (2)      Herhangi bir kuruluşla fonları birleştirmek veya merkezi bir adi fon oluşturmak veya bu fonlardan ayrılmak hususunda Sendika Genel Yönetim Kurulu üye sayısının en az yarıdan bir fazlasının kabul etmesi ile karar verilebilir.

 

  SENDİKA    8. (1)    Sendika teşkilatının oluşumunda belirli bir toplumsal

TEŞKİLATI                cinsiyetin büyük ölçüde dengeli olmayan bir şekilde temsil

                        edilmesi durumlarında ve söz konusu yönetim kadrolarına uygun taleplerinde olması halinde en az %30 ve/veya %40’a ulaşmak için pozitif ayrımcılık yapılır.

 

a) Delegeler,

 

                                               b) İşyeri Temsilcileri,

 

c)(Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, (Akdoğan-Ercan) Bölge Delege Kurulları,

 

ç)Bölge Yönetim Kurulları,

 

d)Sendika Genel Kurulu,

 

e)Genel Yönetim Kurulu,

 

f)Yürütme Kurulu,

 

g)Denetleme Kurulu,

 

h)Disiplin Kurulu,

 

i)Birleşik Kurul,

 

j)Onur Kurulu,

 

k) Onursal Başkan,

 

(2)     (a)Sendikanın temsil ettiği bir iş yerinde çalışan her 7   üye için bir delege seçilecektir. Ancak, üye sayısı 7’den az 3’ten fazla ise  en yakın iş yerindeki üyelerle bir araya getirilerek 4 üye için bir delege seçilebilir.

 

(b)Delege ve Yedek Delegenin seçimi gizli oyla yapılır,

 

(c)Delege ve Yedek Delegelerin görev süresi, üç yıl olacak fakat her delege yeniden seçilme hakkına sahip olacaktır. Görev süreleri dolan delege ve yedek delegeler, yenileri seçilinceye kadar görevlerine devam ederler.

 

(ç)Her Delege için bir de yedek delege seçilir. Yedek delege, delegenin yokluğunda veya o iş yerinden ayrılması veya delegelikten istifa etmesi veya çıkartılması durumunda delegelik görevini yapacaktır. Delege ve yedek delegenin olmadığı veya sendikaya yeni üye katılımı olan iş yerlerinde, Sendika Yönetim Kurulu, Tüzüğün öngördüğü şekilde ara seçim yapmak için karar alacaktır. Ara seçimde yapılan delege veya yedek delegenin görev süresi 8’inci madde (2)' inci uyarınca yeni delege ve yedek delege seçilinceye kadardır.

 

                                      (3)     Delege ve yedek Delegelerin seçimi ilgili takvim yılının Şubat veya Mart ayında aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

                                          a) Sendika Genel Sekreteri, her iş yerindeki üye sayısının bir listesini ve seçilecek delege ve yedek delege sayısının bir listesini seçimden önceki 1 Ocak tarihi itibariyle hazırlayacak ve Sendika Yönetim Kuruluna 15 Şubat’tan geç olmamak üzere sunacaktır.

b) Sendika Yönetim Kurulu, her iş yerinde seçimin yapılacağı yer, gün ve saati tespit edecek ve bunu bir liste halinde düzenleyecektir.

c) Üye ve delege sayısını gösteren liste ile her iş yerinde yapılacak toplantıların yer, gün ve saatini gösteren liste sendika ilan tahtasına asılacak ve her üyeye 28 Şubat tarihinden önce dağıtılacaktır.

d) Herhangi bir üyenin delege olması için genel kurul tarihinden önce en az iki aylık üyeliği olması ve aidatının eksiksiz ödemesi gerekir. Ancak birden çok delege seçimini öngören üye katılımı olan işyerlerinde bu koşul aranmaz.

e) Delege ve yedek delegelerin seçimi ayrı ayrı her bölge için Genel Yönetim Kurulunun belirleyeceği üçer kişilik heyetler tarafından yapılır. Her heyetin kendi içinden seçeceği bir üye seçimlere başkanlık eder.

                                   f) İşyerindeki toplantıya Başkanlık edecek Sendika Yöneticisi toplantının kararlaştırıldığı yer, gün ve saatte hazır bulunur, toplantıyı açar. Üyeleri, Delege ve Yedek Delege ve Yedek Delege adaylarının isimlerini teklif etmeye davet eder; Delege ve Yedek Delege isimlerini görülebilecek bir yerde teşhir eder ve üzerinde Sendika Mühürü ile Genel Sekreterin imzası bulunan oy pusulalarından birer adet her üyeye dağıtır. Her üye iş yerinde seçilmesi gerekli sayı kadar delege ve yedek delegenin ismini oy pusulasına yazacak ve bu maksat için hazır bulunacak kapalı bir kutuya atacaktır. Bilahare toplantı başkanı oyları tespit etmek için seçeceği iki üye ile birlikte oyları tasnif eder iş yerinden seçilmesi gerekli işyeri delegesi sayısına göre en çok oyu alan adaylar işyeri Delegesi ve ondan sonra oy alan aynı sayıdaki adaylar da işyeri Yedek delegesi seçilirler. Toplantı Başkanı seçim sonucunu üyelere açıklar ve bir tutanak yaparak imzalar. Ve bu tutanağı Sendika Genel Sekreterine teslim eder.

                                          g) Tespit edilen gün ve saatte yapılan toplantı yerinde üyelerin yarıdan fazlası hazır değilse, toplantı yarım saat ertelenir. Ertelemeye rağmen nisap hasıl olmazsa, toplantı yapılamaz. Sendika görevlisi durumu, ikinci bir toplantı, yer, gün, ve saat tespit etmesi için sendika yönetim kuruluna bildirecektir. İkinci toplantıya katılan üyeler nisabı teşkil eder.

        h) Seçim esnasında veya seçim sonucu üzerinde gerçekleşmiş olacak herhangi bir itiraz Sendika Yönetim Kurulunca karara bağlanacak ve karar şikayet sahibine yazılı olarak bildirilecektir. Yönetim Kurulunun alacağı karardan tatmin olmayan şikayet sahibi, şikayetinin Sendika Genel Kurulunda ele alınmasına yazılı olarak talep edebilir ve bu ahvalde şikayet, Sendika Genel Kurul gündemine alınıp görüşülecektir. Genel Kurulun kararı nihai olacak ve karar yazılı olacak, şikayet sahibine bildirilecektir.

 

                               9.    (1)     Bir delegenin olduğu iş yerlerinde o delege, birden fazla İŞYERİ  delegenin olduğu işyerlerinden de delegeler arasından  

TEMSİLCİSİ                        seçilen bir kişi iş yeri temsilcisi seçilir.

İşyeri Temsilcisi seçimi üç yılda bir yapılır. Temsilciye ilave bir de yedek işyeri Temsilcisi seçilir.

 

  (2) İşyeri Temsilcileri çalıştıkları iş yerinde sendika ile işveren arasındaki müzakereleri ve diğer faaliyetleri takip eder. Üyelerini çalışmalar hakkında bilgilendirir. Üyelerle sendika arasındaki iletişimi sağlar. Sendikanın yeni üye kazanıp gelişmesini temin eder.

 

                              10.  (1)     Bölge Delege Kurulları Lefkoşa, Gazi Mağusa,

                                               Girne, Güzelyurt, Yeni İskele, Akdoğan-Ercan bölgelerindeki BÖLGE                         delegelerden ayrı ayrı oluşur,

DELEGE                     (2)     Her Bölgenin Bölge Delege Kuruluna o bölgenin

KURULLARI                     Bölge Başkanı başkanlık eder,

  (3)  Bölge Delege Kurulları yılda bir kez Sendika Genel Yönetim Kurulunca belirlenecek bir tarihte toplanır. Bölge Delege kurulları, Genel Yönetim Kurulunun kararı veya Bölge Delegelerinin yarıdan bir fazlasının yazılı imza ve talebi ile kararlaştırılan veya talep olunan gündemi görüşmek üzere olağan üstü toplantılar yapabilir,

  (4)    Bölge Delege Kurulları üç yılda bir olmak üzere Bölge Başkanı dışındaki beş veya yedi kişiden oluşan Bölge Yönetim Kurulları seçer.

Bölge Yönetim Kuruluna Başkanlık edecek Bölge Başkanı Sendika Genel Kurulunda belirlenecek Genel Yönetim Kurulu içinden seçilir. Bölge Delege Kurulları ayrıca bölgedeki üyelerin sosyal, ekonomik ve mesleki sorunlarını görüşüp kararlar üretmek üzere toplantılar yapar.

 Bölge delege kurullarının toplanma biçimi Genel Kurulun  toplanma usul ve esaslarıyla aynıdır.

Tüzüğün Devamı -->